MÅLING AV RADON

Radonmåling i inneluft.
Måling utføres over en 3-måneders periode ved utplassering av sporfilmbokser. En målepakke inneholder 2 stk sporfilmbokser, veiledning, registreringsskjema og returpose. Analyse og rapport inngår i prisen. Sammen med målepakken følger informasjon om ulike tiltak og muligheter, avhengig av måle-resultatet. Bestilling på målepakker kan sendes som e-mail, brev eller telefaks.

Pris på målepakke koster kr 525,- inkl mva.  

Veiledende målinger.
Dette utføres over en 10-dagersperiode med målepakker som  koster kr 550,- inkl mva.

Radon i grunnvann.
Måling utføres av vannprøver, som sendes inn. Målepakke inneholder gasstett spesial-emballasje, bruksanvisning, analyse og rapport og koster kr 600,- inkl mva.

ORIENTERING 
RADON 222 er en radioaktiv edelgass som frigjøres ved spalting av grunnstoffet radium 226, som Igjen kommer fra grunnstoffet  uran 238. Begge grunnstoffene finnes naturlig i ulike bergarter og løsmasser.
Spalting skjer kontinuerlig, og frigjører ståling. Denne strålingen har liten gjennomtrengningskraft og blir stanset av kled og hud. Radongass som følger med i pusteluft vil bli spaltet i lungene. Her er det ikke hud som beskytter og det kan oppstå øket risiko for kreft ved langtidspåvirkning. Det regnes i dag med at inntil ca 300 tilfeller av lungekreft skyldes radon. Radon er usynlig, lukt- og smakfri og kan kun påvises med målinger. Konsentrasjonen varierer  mye med årstid og over døgnet, og for å få en noenlunde sikker måling utføres dette over en lengre periode. Variasjonene kan variere i opptil 10 ganger. Korttidmåling benyttes derfor kun til påvisning om det finnes radon, og mer måling må utføres.

Radon kommer inn i bygg fra grunnen via utettheter i gulv og yttervegger mot grunnen. I områder med øket risiko for radon kan gassen komme opp via sprekker mellom ulike type fjell, eller forkastninger og glidesjikt. Dette er årsaken til at det kan måles ulike nivåer i boliger, som kan være nabohus. Alle som bor i omåder med alunholdig grunn av skifer eller jord, granitt og skifer, gneis og leire, morenemasser eller grus bør utføre mlinger for å forsikre seg om at det ikke er forhøyet radonnivå i boliger. Radonnivået i boliger kan også påvirkes av forbruksvann fra grunnen ( borehull ) og fra bygningsmaterialer.

I inneluften skal ikke radonkonsentrasjonen overstige 200 Bq/m3. Vann fra vannverk skal ikke overtige 100 Bq/l og private brønner 500 Bq/l. Det er også mistanke om at sykdommen multippel sklerose (MS) kan han sammenheng med forhøyet radonnivå i inneluft. I deler av landet er tilgjengelig informasjon og
risikovurderinger basert på gamle målemetoder, som ikke benyttes i dag på grunn av stor usikkerhet. Ved spørmål om radonrisikoen til kommunale myndigheter vil det derfor kunne bli gitt usikre opplysninger. På grunn av helsefaren anbefaler vi at alle bør undersøke sine boliger for radon.

Rom for opphold som sokkelleiligheter og soverom i underetasje bør undersøkes for radon.