TEKNISKE ANLEGG FOR SVØMMEHALLER

Firmaet har god kompetanse med prosjektering og oppgradering av svømmebasseng. Vi vil her gi en kort orientering om spesielle forhold med innemiljø og energiforbruk, samt orientere om vår kompetanse.

De VVS-tekniske anlegg dekker fagområdene ventillasjon, varme, sanitær, automatikk- (SD), renhold, samt  renseanlegg for basseng. Alle områder må også tilpasses bygget og stedlige klimaforhold. Et anlegg eller flere systemer kan hver for seg være riktig planlagt, men dersom tverrfaglig koordinering mangler, kan de ulike systemer bruke, tildels mye, energi på å motarbeide hverandre. For å få optimale driftstekniske forhold med lave energi og driftskostnader er det behov for allsidig erfaring for alle områder.

Gjeldende forskrift for svømmebasseng av 1.08.1996 stiller krav til drift og rutiner. Valg av   løsning og utstyr vil kunne påvirke bemaningen for renseanlegg, og driftskostnadene.  Vår planlegging for eksisterende anlegg, vil kunne bli utført i nært samarbeid med driftspersonal. Dette vil inkluderer oppgradering av fagkompetanse og gi forståelse for nye løsninger. Det vil gi større sikkerhet for at de tekniske anlegg blir driftet som forutsatt, og tilpasset de lokale forhold. Nye tekniske anlegg/systemer som ikke blir benyttet som forutsatt er dårlig økonomi.

Planlegging og bygging av svømmehaller med tekniske anlegg er komplisert, og det har vært en rekke uheldige tilfeller i de siste årene.  Risikoen for feil i planlegging og utførelse kan reduseres med god planlegging. For VVS-fag som vi prosjekterer detaljeres alle kritiske punkter. Vi vil også kunne tilby tjenester innen fagpområder som elektro, bygg og arkitekt, samt prosjekteringsledelse.

For kartlegging av eksisterende eller nye bygg, samt  etterkontroll kan vi benytte eget termograferingsutstyr for å avsløre feil eller dårlig utførelse. Eksempel på dette vil kunne forevises for konkrete prosjekter.

For ytterlige opplysninger kan vi kontaktes.