OMSORGSBOLIGER OG SYKEHJEM

Firmaet har god kompetanse med prosjektering og oppgradering av tekniske anlegg for sykehjem og omsorgsboliger. Vi vil her gi en kort orientering om spesielle forhold med innemiljø, energiforbruk og sikkerhet, samt orientere om vår kompetanse.

VVS-tekniske anlegg for denne type bygg dekker mange fagområdene sanitær, varme, brannslukking, ventillasjon, automatikk- (SD), renhold, kjøleanlegg, terapibasseng med renseanlegg. Alle områder må tilpasses bygget og stedlige klimaforhold. Et anlegg eller flere systemer kan hver for seg være riktig planlagt, men dersom tverrfaglig koordinering mangler, kan de ulike systemer bruke, tildels mye, energi på å motarbeide hverandre. For å få optimale driftstekniske forhold med lave energi og driftskostnader er det behov for allsidig erfaring for alle områder.

Vår planlegging av tekniske anlegg, vil kunne bli utført i nært samarbeid med drifts-personal. Dette vil inkluderer oppgradering av fagkompetanse og gi forståelse for nye løsninger. Det vil gi større sikkerhet for at de tekniske anlegg blir driftet som forutsatt, og tilpasset de lokale forhold. Nye tekniske anlegg/systemer som ikke blir benyttet som forutsatt er dårlig økonomi.

Planlegging og bygging av sykehjem og omsorgsboliger med tekniske anlegg er komplisert, og det har vært en rekke tilfeller med store kostnadsoverskridelse i de siste årene.  Risikoen for feil i planlegging og utførelse kan reduseres med god planlegging. Vi har for VVS-fagene utarbeidet en modell for kravspesifikasjon, som er benyttet for et prosjekt med ca 35 senger,
som er gjennomført ut tilleggskostnader.  Vi vil også kunne tilby tjenester innen fagområder som elektro, bygg og arkitekt, samt prosjekteringsledelse. 

For kartlegging av eksisterende eller nye bygg, samt  etterkontroll kan vi benytte eget termograferingsutstyr for å avsløre feil eller dårlig utførelse. Eksempel på dette vil kunne forevises for konkrete prosjekter.

For ytterlige opplysninger kan vi kontaktes.