SKOLER OG BARNEHAGER

Firmaet har lang erfaring og spesialkompetanse med prosjektering med oppgradering av skoler og barnehager. Vi vil her gi en kort orientering om denne type bygg mht innemiljø og energiforbruk, samt orientere om vår spesialkompetanse. 
 
Skoler og barnehager kan ha følgende hovedtyper ventilasjon: Avtrekksanlegg med høyt energiforbruk, eller balansert ventilasjonsanlegg, som kan ha varmegjenvinning med mindre energiforbruk.

1.april 1991 kom Arbeidstilsynet med nye krav til innemiljøet i veiledning nr 444, bl.a. med krav om at CO2-konsentrasjonen ikke skal overstige 1000 PPM. Samme krav kom i  BE`s melding HO 2/93, og i 1998 kom Helsetilsynet`s forskrift om miljørettet helsevern for skoler og barnehager.

Dersom ventilasjonsanlegg for skoler og barnehager er prosjektert iht gjeldende Plan og bygningslov før HO 2/93, tilfredstilles ikke dagens krav om at CO2-konsentrasjonen ikke skal overstige 1000 PPM, og ventilasjonsanleggene må byttes.

Vi har imidlertid registrert noen skoler fra perioden før midten av 70-tallet (oljekrisen) som er dimensjonert med større luftmengder, etter retningslinjer for SVAK eller MODERAT luktintensitet. De skolene vil som regel holde dagens krav CO2-konsentrasjon.
Ventilasjonsanlegg fra denne perioden bør oppgraderes med rengjøring av kanalnett, nye ventilasjonsaggregater og styring (SD-anlegg).

Dagens situasjon er at gjeldende Plan og Bygningsloven ikke er samornet med forskrift om miljørettet helsevern for skoler og barnehager av 1998, og Arbeidstilsynets forskrifter.
Dette medfører at rom med personbelastning på mer enn 1 person pr 5 m2, som møte-, gruppe-,klasse,-og samlingsrom i skoler og barnehager får CO2-konsentrasjon over 1000 PPM.

Vi har utviklet en egen unik simuleringmodell for å beregne CO2-konsentrasjon, basert på PBL, som vi benytter for å kontrollere at forskriftenes krav holdes.

I de siste 2-3 årene er det planlagt skoler med åpne løsninger. Dette medfører at person-belastningen pr m2 blir lavere, enn for tradisjonelle klasserom. Vi benytter også simulerings-modellen for CO2-konsentrasjon for å optimalisere dimensjononering av ventilasjons-luftmengder. Dette kan i enkelte tilfeller gi redusjon på opptil ca 50% i forhold til å dimensjonere alt som klasserom. Dette gir reduserte investeringskostnader. Eksemel er vedlagt.

Driftskostnader vil kunne reduseres ytterlig med behovsstyring. Driftskostnader vil oså variere med skolens drift, og hvor aktivt uteområdene benyttes. Dette må vurderes separat og i nært samarbeid med brukerene, men 30-50% reduksjon i driftskostnader bør kunne forventes med våre løsninger.